Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetovej stránky - portálu www.zlavohit.sk, je spoločnosť ML - VIA, s.r.o., so sídlom: Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 381 281, DIČ:, ktorá vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.zlavohit.sk
Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál www.zlavohit.sk a prostredníctvom daného Portálu sprostredkováva predaj Kupónov Poskytovateľa Zákazníkovi. Prevádzkovateľ má s každým Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom sa Poskytovateľ zaväzuje na predaj Kupónu prostredníctvom Portálu Zákazníkom. Poskytovateľ sa zaväzuje na akceptáciu Kupónov, ktoré budú predložené Zákazníkom. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sú realizované medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na to oprávnený na základe zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky, ktoré označené veľkým začiatočným písmenom a zvýrazneným písmom nasledujúci význam:
1. Prevádzkovateľ je spoločnosť ML - VIA, s.r.o., so sídlom: Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 381 281, DIČ: . Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónov Poskytovateľa Zákazníkovi prostredníctvom Portálu;
2. Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Portáli a poskytuje na základe predložených Kupónov plnenie Zákazníkovi v rámci svojho podnikateľského oprávnenia;
3. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón na Portáli;
4. Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa www.zlavohit.sk .
5. Ponukou sa rozumie časovo obmedzená ponuka predaja kupónu, ktorý je uverejnený na portáli. Daná ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje poskytovateľa, popis a opis plnenia, hodnotu kupónu, cenu kupónu, percento poskytnutej zľavy, lehotu platnosti kupónov, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, miesto uplatnenia Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
6. Kupón rozumie sa ním časovo obmedzené právo Zákazníka voči Poskytovateľovi na poskytnutie plnenia, ktoré je znížené o hodnotu kupónu, uvedenú v Ponuke a za podmienok uvedených v Ponuke prípadne na samotnom Kupóne;
7. Hodnota Kupónu je zľava vo forme sumy alebo percenta uvedeného v Ponuke. Túto hodnotu Poskytovateľ odpočíta od konečnej ceny Plnenia, ktoré poskytol Zákazníkovi a na úhradu ktorého ceny Zákazník použil Kupón v súlade s podmienkami uvedenými v Kupóne alebo v Ponuke. Kupón musí byť predložený Zákazníkom Poskytovateľovi v dobe platnosti Kupónu, ktorá je stanovená Ponukou a uvedená v Kupóne.
8. Plnenie jedná sa o tovar alebo službu, ktoré je poskytované zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, bližšia charakterizácia je uvedená v ponuke a kupóne.
9. VOP rozumejú sa nimi tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.


Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

1. Prevádzkovateľ zverejňuje na Portáli Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.
2. Ponuku Kupónu zverejňuje Prevádzkovateľ na Portáli. Ponuka sa stane aktívnou v okamihu jej zverejnenia na Portáli. V prípade, keď Poskytovateľ s Prevádzkovateľom stanovia v Ponuke minimálny počet predaných Kupónov potrebných na aktiváciu Ponuky stáva sa táto Ponuka aktívnou až po dosiahnutí stanoveného minimálneho počtu predaných Kupónov. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Zverejnením Ponuky vzniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť Plnenie Zákazníkom za podmienok uvedených v Ponuke a na Kupóne.
3. Každý Zákazník si môže zakúpiť ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Poskytovanie aktuálneho Plnenia Poskytovateľom upravujú podmienky použitia Kupónu uvedené v Ponuke. Prevádzkovateľ s Poskytovateľom môžu vymedziť maximálne množstvo ponúkaných Kupónov v Ponuke. Vypredaním všetkých Kupónov možnosť zakúpenia ďalších Kupónov danej Ponuky končí.
4. Objednávka Kupónu a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom Portálu, postupnosťou krokov, ktoré sú presne uvedené na Portáli. Pri spôsoboch on-line platby: VUB ePlatby, CSOB Tlačítko, GP webpay - platobnou kartou príde kupón na účet Zákazníka do 1 hodiny. Pre doručenie kupónu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku úhradou na stránkach banky až po návrat na stránku www.zlavohit.sk. Až vtedy Portál dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi kupón alebo informáciu, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená. Pri spôsobe platby bankovým prevodom bude Kupón alebo informácia, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená, zaslané Zákazníkovi až po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa a jej identifikovaní na základe Variabilného symbolu platby.
5. Stlačením tlačidla "kúpiť", a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“). Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva pre Zákazníka záväznou, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Kupón. Zákazník touto objednávkou súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
6. Po odoslaní Objednávky vzniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť cenu za Kupón, a to buď pri objednávaní Kupónu prostredníctvom on-line platby, alebo najneskôr do 3 dní od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o výške ceny za Kupón a pokynov na úhradu (číslo účtu, na ktorý treba cenu za Kupón uhradiť, variabilný symbol - číslo objednávky). Prevádzkovateľ je splnomocnený Poskytovateľom na prijímanie platieb na úhradu ceny za Kupón od Zákazníka.
7. Kúpa Kupónu sa zrealizuje v okamihu, kedy je pripísaná cena za kupón na bankovú účet Prevádzkovateľa. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do zoznamu zakúpených kupónov klienta "Moje kupóny" na Portáli ako i odoslania e-mailovej správy s informáciou, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pre účely doručenia Kupónu..
8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ.
9. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Zákazníkov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, Prevádzkovateľ vráti Zákazníkovi na účet, z ktorého Zákazník zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a to do 10 dní od zrušenia kúpy Kupónu, prípadne nedosiahnutia potrebného počtu Zákazníkov.
10. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy na doručenie Kupónu zo strany Zákazníka.

Článok III
Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ má povinnosť najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, doručiť Kupón Zákazníkovi elektronickou formou, spôsobom stanoveným v článku II. odsek 7 – Kúpa Kupónu , pričom Zákazník si Kupón vytlačí.
2. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z Kupónu na poskytnutie Plnenia Poskytovateľom Zákazníkovi.
3. Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi prístup k zoznamu Kupónov Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kupóny z Ponuky Poskytovateľa a to najmä za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, za účelom vykonania možnej kontroly Kupónu predloženého Zákazníkom Poskytovateľovi, ako aj za účelom vedenia evidencie čerpaných Kupónov, s čím Zákazník súhlasí.
4. Zákazník je oprávnený použiť Kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Zákazníkovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
5. Zákazník má nárok na plnenie vyplývajúce z Kupónu počas doby platnosti kupónu. Ak počas doby platnosti nezrealizuje dané práva vyplývajúce z kupónu nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny, ktorú zaplatil za Kupón.


Článok IV
Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
a. za dodanie Plnenia v kvalite a rozsahu, ktorá je stanovená Ponukou,
b. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
c. za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti s poskytovaním Plnenia.
2. Poskytovateľ Plnenia poskytuje Zákazníkovi záruku v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za povinnosti podľa bodu 1 tohto článku, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ plnenia, s čím je Zákazník uzrozumený. Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu Zákazníkovi spôsobom, ktorý je uvedený v týchto VOP.
5. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú povinní poskytnúť Zákazníkovi náhradný Kupón.
6. Zákazník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky a prípadné sťažnosti vyplývajúce z Plnenia priamo u Poskytovateľa a to na adrese Poskytovateľa uvedenej na Kupóne.
7. Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné doručenie Kupónu Zákazníkovi.
8. V prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu, že Zákazník alebo Poskytovateľ v súvislosti s používaním Portálu nedodržal tieto VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, vzniká mu nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Škodu je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť ten, kto ju preukázateľne spôsobil.

Článok V
Reklamačné podmienky

1. V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, ktorý si zakúpil, Zákazník má právo toto nedoručenie, respektíve vadné doručenie Kupónu reklamovať. Zákazník je povinný dané vady uplatniť e-mailom na adresu: Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak v lehote troch pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom uvedených vyššie, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v tejto lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy Kupónu odstúpiť.

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

1. V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
2. Prevádzkovateľ má právo zrušiť Ponuku z Portálu, ak zistí, že informácia alebo údaje uvedené v Ponuke, ktorú poskytol Poskytovateľ sú nesprávne, neúplné alebo chybné prípadne má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Kupónov tejto Ponuky, tieto sa rušia, pričom Prevádzkovateľ je povinný do 10 dní od stiahnutia Ponuky vrátiť Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu za Ponuku.
3. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 7 dní odo dňa uhradenia kupónu. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpy v prípade, ak už Kupón uplatnil, alebo vypršania platnosti kupónu. Na odstúpenie od kúpy Kupónu je Zákazník povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení od kúpy Kupónu na e-mailovú adresu a to v spomínanej 7 dňovej lehote. Prevádzkovateľ do 15 dní od prijatia tohto oznámenia vráti Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval úhradu za Kupón.


Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú bližšie upravené vo VOP sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
3. Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) a ktoré sú potrebné iba za účelom vytvorenia a správy databázy Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich. Zákazník má právo tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Zákazník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný v týchto VOP.
4. Vyplnením registračného formulára Zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov môže Zákazník kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese .
5. Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.zlavohit.sk/obchodne-podmienky.
6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.10.2011.

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je ML - VIA s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 381 281, DIČ:2023847177, ktorá spracováva Vaše osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie "), nasledujúce osobné údaje:

- meno a priezvisko
- emailový kontakt
- telefonický kontakt
- adresu

2. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

- zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

3. Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

4. Príjemcovia osobných údajov

- príjemcami vašich osobných údajov je účtovná kancelária, ktorá poskytuje služby kontrolórovi údajov, dopravným a logistickým spoločnostiam, ako aj osobám, ktoré na požiadanie spracúvajú osobné údaje.

5. Práva dotknutej osoby

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
- právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 
7. Prevádzkovateľ nemá osobu tzv. správcu osobných údajov. Správcu možno kontaktovať na emailovej adrese

8. Doba uchovávania osobných údajov

- prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

9. Záverečné ustanovenia

- odoslaním objednávky z internetového portálu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
- s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu.
- prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.