Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je ML - VIA s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 381 281, DIČ:2023847177, ktorá spracováva Vaše osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie "), nasledujúce osobné údaje:

- meno a priezvisko
- emailový kontakt
- telefonický kontakt
- adresu

2. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

- zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

3. Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

4. Príjemcovia osobných údajov

- príjemcami vašich osobných údajov je účtovná kancelária, ktorá poskytuje služby kontrolórovi údajov, dopravným a logistickým spoločnostiam, ako aj osobám, ktoré na požiadanie spracúvajú osobné údaje.

5. Práva dotknutej osoby

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
- právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 
7. Prevádzkovateľ nemá osobu tzv. správcu osobných údajov. Správcu možno kontaktovať na emailovej adrese

8. Doba uchovávania osobných údajov

- prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

9. Záverečné ustanovenia

- odoslaním objednávky z internetového portálu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
- s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu.
- prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.